การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ Bill Payment

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Student ID :
ใส่เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 01234 แล้วกดปุ่ม Login

***ระดับชั้นต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าระบบ***

ปฐมวัยปีที่ 3 เดิม
Kindergarten 3 เดิม
ประถมศึกษาปีที่ 6 เดิม
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เดิม
Grade 6 เดิม
Grade 9 เดิม
Grade 12 เดิม